Welkom bij Ticketmaster.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Ticketmaster .

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Ticketmaster u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ticketmaster biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ticketmaster geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. Ticketmaster garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan Ticketmaster het ongestoord functioneren van de site garanderen. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ticketmaster , wijst Ticketmaster expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van Ticketmaster of haar licentiehouders. Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ticketmaster is het de gebruiker van de site niet toegestaan, de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Hyperlinks
Het is niet toegestaan te linken naar deze site, tenzij u daartoe door Ticketmaster bent gemachtigd. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet de eigendom zijn van Ticketmaster worden alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en impliceren niet dat Ticketmaster de site of de producten of diensten die daar beschreven worden goedkeurt of onderschrijft. Ticketmaster is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Ticketmaster behoudt zich het recht voor te allen tijde links of programma’s met links te beëindigen.

Wijziging voorwaarden
Ticketmaster behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site.
Bij misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden, behoudt Ticketmaster zich het recht voor u zonder voorafgaande waarschuwing van de site te verwijderen en u voor toekomstig gebruik uit te sluiten. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald.
Indien u meer informatie wilt, kunt u ons een e-mail sturen ([email protected]).